edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/34671/katal%C3%B3gusok%20a%20szemantikus%20weben.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20(2018.%20m%E1jus%2025.)

Data alkalmazási területei. Page 90. Tématérkép. A klasszikus magyar irodalom tématérképe a MEK- ben http://mekmester.oszk.hu:8080/itm/tmv/index.htm.

edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/34671/katal%C3%B3gusok%20a%20szemantikus%20weben.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20(2018.%20m%E1jus%2025.) - kapcsolódó dokumentumok

Data alkalmazási területei. Page 90. Tématérkép. A klasszikus magyar irodalom tématérképe a MEK- ben http://mekmester.oszk.hu:8080/itm/tmv/index.htm.

jelentés alapján elkülönített tulajdonnévfajták számbavétele, elemzése szolgál. ... és alaktani viselkedésének vizsgálata a morfológia egésze számára a ...

egy kisregényt is: Xixi, a világjáró sziámi macska útinaplója CÍmen. Mi jellemzi Rideg Enikő szerzeményeit? Álom és valóság ügyes egyesítése, egy.

államosításával, amikor is a gyógyszertári hálózat tagjaként a szép, ... Gyógyszertár, a Gondviselés Gyógyszertár, az Őrangyal Gyógyszertár. (2), a Salvator.

A magyar eredetű nevek között az alábbi alcsoportokat különít- ... Som, Solymár, Táltos, Tarcsa, Tormás, Zente, Zete, Zolta stb. vagy a török, ótörök ere-.

is (pl. híres emberekre; a tulajdonosra utaló gyógyszertárnevek). ... 2004. január l-jétől a kóbor macskák és kutyák állatkísérletekbe.

Női keresztnevek férfiaknálrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON. NŐI KERESZTNEVEK ... (1840) olasz szerző, Francesco Maria Piave (1810-76) olasz Író stb.

A NAGY FRANCIA FORRADALOM KORÁNAK ESZMEI HATÁSA. MAGYARORSZÁGON. Aki ismeri Magyarország légmentesen elzárt helyzetét a Habsburg uralom idején, ami.

név eredete - szemben a névtani irodalomban leírtakkalll - kimondottan ... sen Luxemburg Zsigmond megrendelésére, igaz, ez ekkoriban még csak a király.

Jelentése : a beszélővel vagy a szóban forgó személlyel azonos keresztnevű ember, főleg férfi. ... fö llap oz v a kiderült, h o g y igen , m ás n y elv ű.

Karinthy Frigyes 19~1 . Utazás a koponyám körül. Editorg Kiadó.) A regényben név szerint említett szereplők száma 61, a megkülönböztető.

2 Itt Kisantal Tamás Túlélő történetek című kötetének kollektív ... zetben kijelölt helyére. ... hány tétele magyarul is megjelent: A Jedwabne-vita.

Az 1971-ben megjelent Magyar utónévkönyv szerint hazánkban 1827 kereszt- név anyakönyvezhető. A 895 női és 932 férfinevet két kategóriába sorolták be.

i Feketenyék (Cierna Voda). 1320. 1267. 96,0. :- Felsószeli (Horné Saliby). 3418. 2289. 67,0. Hegysúr (Hruby Súr). 624. 523. 83,8. Hidaskúrt (Mostová).

vi anyagnál maradva, ezért kerülhettek be a pogány vallás szó- készletéből a keresztény vallásba olyan lényeges szavak, mint. Isten, egy (az egyház szóban), ...

felel a korabeli rétori dikciónak, valamint az egyházi szónoklat hangzáskö- vetelményeinek is . Ugyanakkor - s ez már újabb vizsgálatok irányába nyit-.

1918-ban a Moszkvai Egyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke szervezésében ... Az Első Moszkvai Állami Egyetemen Litkin docensként tanított 1929 -től 1933-ig ...

a kalifák. Damaszkuszban, őket megdöntve az Abbászidák lettek a kalifák. 1258-ig. Ők már teokratikus ural- kodóként értelmezték a kalifaságot,.

után Reguly arra a következtetésre jutott, hogy a magyar nyelv ... Napjainkban a hanti nyelv kihalásának intenzív folyamatáról kell beszélnünk A fiatalok.

nevek sorsa a holland névkincs változá- sai folyamán. ... tagú nevek, bár az első típusból lényegesen kevesebb. ... E nevek az ország egyes terü-.

Guzsik Tamás: A pálosok és a „koldulórendek” (későgólikus építészet ... A Pécs melletti Jakab-hegyen püspöki alapítás révén jött létre az országban.

SALGÓ LASZLO: GYARMATPOLITIKA NAPÓLEONTÓL DE GAULLE-IG. Budapest, 1977. Kossuth Ed. 384 p. ... que László Salgó aborde son analyse de la raffiné.

Ottlik Géza Iskola a határon című regénye ősváltozata ... Ottlik Géza 1949 elején adta le a Franklin kiadónak ... név, jelentése: áldott; legis-.

Egy Ady-szimbólum vizsgálata az Új versek kötetben ... Ady jelképeinek nyelvi-stilisztikai sajátosságait ke- ... 7KIRÁLY ISTVAN: Ady Endre. l. k.

Pozsga stb. formákban olvasható helynévi alakváltozatok fordul- nak elő. ... lyesírás szerint) Pozsga volt; Pozsega másodlagos, mely sz6-.

Rimay János FortunaOccasioversének elemzési kísérletében nem csupán egy, apszeu ... 14 Gerda SCHWARZ, Der Lysippische Kairos, Grazer Beitrage: Zeitschrift ...

Az egyik leghosszabb leírás a bibliai Judit-történet szinreviteléhez ... Az 5. képben Betúlia város örei és testőrei Judit vállalkozásáról beszél-.

Amíg a német bíróság 120 név esetében döntött (ebből 7 név ... A szó jelentése ... Szandra. Sántál. Santál. Sharlotte,Sharlott(2). Sarlott. S h e ila.

során Szabó Magda szinte könyvtárnyi m űvet alkotott szépprózában és drám ában ; m indenképpen érdem es hát e klasszikus igényű és ígéretű.

Ezek az események – a júniusi bukaresti bányászjárást is beleértve – ... külső körülményei sem: az 1991. szeptemberi bányászjárás és az azt követő ...

1968-69-ben a párizsi eseményekhez hasonló erôvel robbantak ki diák- lázadások Japánban. Több tízezer tüntetô diák és a rendôri roham-.

A fiatalkori züllöttség lélektanának, kortanának és gyógy pedagógiájának alapjai. Ismerteti : Vértes 0. J. ... ... ... ... ... ... ... 193 ...

A forradalom fogalma két évszázaddal korábban nagyon felkapott volt, az ... történelem a jakobinus diktatúra óta ennek a két „teljesen terméketlen ...

A szovjet támadásra 1941. július 6-án került volna sor.56 „Viktor Szuvorov” későbbi munkáiban tovább fejlesztette elméletét. Az 1993-ban megjelent M nap ...

A Vaiszlovich–Pallay affér és a nagyváradi párbajellenes szövetség. Várad, 2014. 3. sz. 60–74. Közelharc a Park szállóban és a "hős zászlótartó" legendája.

A női nevek eredet szerinti megoszlása a különböző rétegekben . ... gálata természetesen a görög–latin eredetű nevek uralkodó voltát mutatja, ugyanakkor ...

Zsidó Hitközség Israel Sela Szakszociális Otthonában helyezkedtem el, mint szociális ... Hajdúszoboszlóra, Kiskőrösre, Nyíregyházára, Sátoraljaújhelyre, ...

Dr. Dános Árpád : Gróf Teleki Sándor működése a Vöröskereszt-Egyletben 432. Hefty Gyula Andor: Teleki Sándor gróf tevékenysége a tátrai turistaság érdekében ...

ha kiesik az uralkodó kegyéből vagy egyenesen száműzik, újra taoistaként vélekedik a világ dolgairól. Az ilyen kiélezett általánosítások persze ritkán ...

amikor a tengerentúli fehér gyarmatok kérdéséről volt szó. ... A polip maga Anglia, amely a doveri sziklák mögül emelkedik ki és a szeme maga. London.