VARTA-akkumulátor-BIZTONSÁGI ADATLAP.pdf

Különleges körülmények között, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit, és ólom összetevők a ...

VARTA-akkumulátor-BIZTONSÁGI ADATLAP.pdf - kapcsolódó dokumentumok

Különleges körülmények között, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit, és ólom összetevők a ...

Vízkő és rozsdaoldó. Készült 2015.10.12.-é n az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK és a. 453/2010/ EUrend. szerint. 8. verzió.

Citromsav monohidrát; izotridekanol, etoxilált ... Tartalmaz: citromsav, illatanyag. www.kemobil.hu ... Citromsav és egyéb segédanyagok vizes keveréke.

R51 - Mérgező a vízi szervezetekre. ... H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYA-.

4.1 Általános intézkedések: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!. Belélegezve:.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. ... Biszfenol-F-epiklórhidrin-gyanta CAS szám: 28064-14-4.

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító. A termék neve. Dosia mosópor színes ruhákhoz. Biztonsági adatlap #. D83003761.

12 дек. 2008 г. ... EVM Zrt. Cím: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26. Telefon: +36-1-253-15-90. Telefax: +36-1-257-33-14. Biztonsági adatlapért felelős: ...

1 июн. 2015 г. ... PUP 750 B3 W PISZTOLY PURHAB. Kiadás kelte: 2015. 06. ... Purhab purhabpisztolyhoz. ... kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

29 янв. 2013 г. ... Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! ... Registry of Toxic Effects of Chemical Substance -a toxikus hatású vegyi anyagok ...

28 июл. 2009 г. ... Forgalmazó: SCA Hygiene Products Kft. ... A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected]

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami. Kiadás dátuma: 2009.04.15. ... Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel.

1.4 Forgalmazó: SCA Hygiene Products Kft. H-1021 Budapest, Budakeszi út 51. Telefon: (36) 1 392 2161. Fax: (36) 392 2160; www.tork.hu.

Kereskedelmi megnevezés: MOTIP® TUNING LINE SCOOTER TATTOO METALLIC BLACK 50ML ... Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

12 мар. 2018 г. ... Biztosítsa a sérült védelmét felfázás ellen. Orvosi ellátás bebiztosítása szükséges, amenyiben a tünetek tartósak - ingerlés, ill. fulladás ...

27 мая 2002 г. ... Biztonsági adatlap. 91/155/EWG szerint. A nyomtatás kelte 27.05.2002. Az átdolgozás kelte 26.03.2002. Kereskedelmi megnevezés: Tip Kombi.

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem áll ... Geraniol*. 106-24-1. 203-377-1.

Terméknév: MOL ioncserélt víz. Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2015. 03. 25. Oldal: 1/(11). 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

MOL Standard Diesel 20W-40 többfokozatú dízelmotor olaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Terméknév: Alycol Cool Ready -35 készrekevert fagyálló hűtőfolyadék ... Kémiai jelleg: Etilén-glikol, adalékolt, színezett, vízzel hígított.

Rövidítések mozaikszavak jelentése: ... TLV CEILING: Koncentráció, amelyet nem szabad túllépni a munkahelyi expozíció bármely időpontjában.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni és dohányozni. ... hidrogén-peroxid, vizes oldat. REACH 01-2119485845-22-XXXX. < 2. 231-765-0. 7722-84-1.

kevesebb, mint 120 ml). Lenyelés esetén fontoljuk meg az endoszkópia végrehajtásának lehetőségét. Ellenjavallat: ipekakuána szirup. Tüneti kezelés.

26 мар. 2018 г. ... Felülvizsgálat: 2018. 03. ... A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes ... Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”.

GIRONDE Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. ... A termék kozmetikum, megfelel 1223/2009/EK rendelet előírásainak; ...

18 дек. 2020 г. ... SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. MOL DOT 4+ fékfolyadék. UFI: PS00-E0UV-K00T-CCE4.

TOTAL HUNGARIA Kft. EDISON U. 2. H-2040 BUDAÖRS. Xn - Ártalmas ... Szikraforgácsoló olaj. HEY. TOTAL LUBRIFIANTS. Le Diamant B. 16, rue de la République.

7 апр. 2014 г. ... Borostyán. Szoba hőmérsékleten folyékony. Szag. : Gyenge szénhidrogén. A szag érzéklési küszöbe. : Adatok nem állnak rendelkezésre.

KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 220/2004. (VII.21.) ...

Termékazonosító: Sűrített levegő, Portalanító berendezés, Sűrített levegő aeroszol palack 400(04158) és 600 ml (06418). 2. Az anyag/keverék azonosított ...

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása . 1.1 Termékazonosító . Kereskedelmi megnevezés: ANTI-GERM FOAM B-25. Cikkszám: 18014.

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ... Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni: Alkalmas anyag: PVC (Polivinilklorid).

TIP TOP CEMENT SC-BL. Termék kódja: 00156-0083. Oldal 1 -tól/-től 11 ... Csomagolási csoport: III. Címkék: 3. Osztályba sorolási szabály:.

11 сент. 2019 г. ... H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. ... A tűz következtében sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékek az egészségre.

25 июл. 2017 г. ... BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/2006 EK (REACH) rendelet módosítása és helyesbítése szerint). INNO-GRILL hideg zsíroldó. Kiadás időpontja:.

28 июн. 2021 г. ... Bőr: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Elővigyázatosságból, távolítsák el ruházatot és lábbelit ha szennyezett. Az anyag ...

utántöltő – Titokzatos Kert. Reckitt Benckiser Kft. 1/18 oldal. Biztonsági Adatlap ... 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: + 36 1 453-4600.

31 июл. 2015 г. ... Jelen szakaszban említett R, H és EUH mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. ... Amine, Coco alkyldimethyl, N-oxide.

11 сент. 2018 г. ... Alycol Cool concentrate fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum ... Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok. 3.2 Keverékek.

23 мар. 2021 г. ... Kereskedelmi megnevezés: Nátrium-klorid, vastag só, EssentQ®. · Cikkszám: SO0228. · CAS-szám: 7647-14-5. · EK-szám: 231-598-3.